obowiązek informacyjny

polityka prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO) UWRC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przekazuje następujące informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest UWRC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 101 (02 – 089 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435144, kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN (dalej Spółka lub Administrator).

2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie na adres: przy ul. Żwirki i Wigury 101 (02 – 089 Warszawa) e–mail: studio@zamieszanie.pl.

3. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

Imię (imiona) i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, nr tel., firma przedsiębiorcy jednoosobowego, numer rachunku, numer rachunku bankowego (w przypadku dokonywania płatności na Pani/Pana rzecz), właściwy urząd skarbowy, informacja o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeniu społecznemu.

4. Cel/Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (wraz ze wskazaniem podstawy prawnej)

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących celach:

1. przygotowania do zawarcia, zawarcia i wykonania, w tym rozliczenia, umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Spółką (podstawa 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

1. przetwarzającym dane w imieniu Spółki, a uczestniczących w wykonywaniu zawartej umowy przez Spółkę, tj.: podwykonawcom - podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi rachunkowe, usługi prawne lub z zakresu prawa podatkowego;

2. przetwarzającym dane w własnym imieniu, tj.: sądom i organom egzekucyjnym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym) – jeśli jest to wymagane w związku z płatnościami na Pani/Pana rzecz, podmiotom nabywającym wierzytelności lub świadczącym usługi prawne i doradcze oraz KRD – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Panią/Pana umowy z Administratorem.

6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Spółka nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Z danych potrzebnych do wykonania łączącej Panią/Pana i Spółkę umowy, Administrator będzie korzystać przez okres obowiązywania umowy i okres 3 lat od zakończenia realizacji umowy. Z danych potrzebnych do wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych Spółka będzie korzystać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wystawienie faktury/dokumentu księgowego. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

9. Prawo do żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania danych osobowych.

10. Prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących, tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

11. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

12. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

13. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana dotyczące, dostarczone Spółce i przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać aby Spółka bezpośrednio przesłała te dane wskazanemu administratorowi.

14. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza RODO.

15. Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Zasada podania danych osobowych

Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednakże zawarcie i realizacja umowy nie jest możliwa bez wskazanych danych. Ze względów rachunkowych i podatkowych także niezbędne jest przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Aby spełnić wskazane obowiązki, wykorzystywane są dane podane przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.

17. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.